Dnes je: 17.06.2021 | 20:36
03fa7f2015c89d374a4417a480636e00.png
833944fea55a341bcf704a2485a02f4b.png

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 30.12.2020

30.12.2020 (streda) o 17.00 hod. 

Celú pozvánku nájdete dole v prílohe pod programom.

v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o činnosti Základnej školy 

4. Správa o činnosti Materskej školy 

5. Štatút Obce Spišský Hrušov 

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a finančnými prostriedkami obce 

Spišský Hrušov 

7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné 

odpady a kuchynské a reštauračné odpady 

8. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

9. Dodatok č. 9, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so 

sídlom na území obce Spišský Hrušov Rozpočet na rok 2021 

10. Nakladanie s majetkom obce 

11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 

12. Žiadosť o poskytnutie príspevku 

13. Správa inžinierskych sietí 

14. Rozpočet obce 2021-2023 

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1.polroku 2021 

16. Informácia o investičnej činnosti obce 

17. Rôzne 

18. Interpelácie poslancov 

19. Záver 

OZNAM | 1.12.2020
bude zrušené pevné tel. č. 0534492122 a budú k dispozícii čísla 0911 222 514 a 0911 592 122.


Obecná webová stránka je v príprave a tým dochádza k zmenám v častých časových intervaloch. Ďakujeme za pochopenie.

scitanie-obce
turistika
logo4
tlaciva
mobilnaappka
plagat
banner
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac