Dnes je: 16.09.2021 | 12:49
Úradná tabuľa
VyvesenéZvesenéNázov a popisDokument
14.9. 2021Blaumont, s. r. o. - oznam vlastníkom poľnohospodárskej pôdy 7cb8a_Blaumont - oznam.pdf7cb8a_
13.9.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu - určenie dodávateľa predmetu obstarávania | Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Spišský Hrušovdfb51_SKMBT_C28021091313330.pdfdfb51_Prílohy č.1 - 3. k výzve na predkladanie ponúk.docx
13.9.2021Pozvánka na zasadnutie ObZ9f613_Pozvánka OZ.pdf
23. 08. 20Dňa 27. 08. 2021 bude zatvorený Obecný úrad a55e0_Oznam.pdf
11.8.2021Zverejnenie zámerub4414_Zámer - Kántor J.pdf
10.8.2021Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže858f5_OVS prenájom pozemkov.pdf
10.8.2021eKomunikácia s VSD pri výpadku alebo poruchy elektriny prostredníctvom linku na www.vypadokelektriny.sk. 00cc9_Zisťovanie a ohlasovanie výpadku elektriny.pdf
10. 8. 202Prerušenie distribúcie elektriny 27. 8. 2021 v čase od 08:00 h do 16:30 h50c69_Prerušenie distribúcie elektriny - rodinné domy.pdf50c69_Prerušenie distribúcie elektriny - verejné budovy.pdf
29.7.2021Oznam - umiestnenie zeleného kontajneru b4422_Zelený kontajner.pdf
28.7.2021Oznam - výkup papiera pred Obecným úradom dňa 2. augusta 2021 (pondelok) od 16:10 do 16:40 hod. 16e58_Oznam - Výkup papiera.pdf16e58_Cenník výkupu papiera.pdf
20.07.2021Oznam pre rodičov - dotácia na stravu detí v MŠ a ZŠ - Oznam pre rodičov - dotácia na stravu detí v MŠ a ZŠ - Vážení rodičia, z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu. Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách. Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré a/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; b/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima; c/ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia do 5. augusta 2021 v úradných hodinách doručiť na Obecný úrad v Spišskom Hrušove doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to: - potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi) alebo - potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi – formulár v prílohe) alebo - čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe). Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa. Ďakujeme za spoluprácu.2056c_formular_na_posudenie_prijmu.docx2056c_cestne_vyhlasenie.docx
14.07.2021Očkovanie II. dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech - dňa 22. 07. 2021 od 10.40 hod.c524d_Očkovanie II. dávka.pdf
6.7.2021Zvoz elektrospotrebičov 9.7.2021 97c82_Zvoz elektroodpadu.pdf
25.6.2021Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2020 - schválený37894_Záverečný účet obce r.2020-schválený.pdf
30.3.2021Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov 2021-2023a6f1e_Schválený rozpočet 2021-2023.pdf
2.7.2021Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 20216fcb4_SKMBT_C28021070608050.pdf
29.6.2021Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže3affb_OVS prenájom pozemkov.pdf
16.6.2021Pozvánka na zasadnutie ObZea254_Pozvánka OZ.pdf
15.6.2021Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Oznamujem vám, že očkovanie mobilnou očkovacou službou Košického samosprávneho kraja sa v našej obci uskutoční dňa 21.6.2021 (pondelok) v priestoroch obecného úradu. Očkovanie bude realizované na základe záväzného harmonogramu prihlásených osôb v čase od 14:35 hod. vakcínou výrobcu Pfizer/BioNtech. Očkovania sa môžu zúčastniť všetky dospelé osoby bez obmedzenia veku. V prípade záujmu o očkovanie osoby mladšej ako 18 rokov je potrebná prítomnosť aspoň jedného zákonného zástupcu. Do priestorov očkovacieho centra bude umožnený vstup iba tým osobám, ktoré budú registrované a uvedené v zozname osôb prihlásených na očkovanie. V prípade, ak stále máte záujem o očkovanie mobilnou očkovacou službou, môžete nám to ešte nahlásiť na e-mailovú adresu: sphrusov@levonetmail.sk v priebehu zajtrajšieho dňa 16.6.2021.
9.6.202124.6.2021Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2020 - návrh8c9cd_Záverečný účet obce r.2020.pdf
8.6.2021Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 2. polroku 2021- návrhfef8d_Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2. polroku 2021.pdf
28.5.2021Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby. V spolupráci s KSK je možnosť realizovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 formou mobilnej očkovacej služby vakcínou výrobcu Pfizer-Biontech. Táto služba je primárne určená pre obyvateľov, ktorí sa zo zdravotného hľadiska nemôžu dostaviť do očkovacieho centra, resp. majú iný vážny dôvod. Na základe uvedeného vás žiadame o nahlásenie záujmu o takéto očkovanie na tel. č. 0911 592 122 alebo na e-mailovej adrese sphrusov@levonetmail.sk s uvedením mena, priezviska a veku, prípadne osobne na obecnom úrade do 2.6.2021.
27.5.2021Oznamujeme občanom, že dnešným dňom začali stavebné práce na miestnej komunikácii na trase smerom k Bionafte. Prosíme o zvýšenú opatrnosť, nakoľko pri komunikácii sa môže nachádzať stavebný materiál a mechanizmy. Stavebné práce by mali prebiehať v letnom období. Zároveň prosíme občanov o trpezlivosť. Ďakujeme.
18.5.2021Verejná vyhláška_VSD_výrub/okliesnenie stromovb9e16_Verejná vyhláška VSD_výrub.pdf
14.5.2021Jarné upratovanie_Ochrana úrody a lesov0de49_Jarné upratovanie_ochrana úrody a lesov.pdf
30.04.2021Oznam MŠ b47ef_vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docxb47ef_OZNAM 29.4.2021.docx
23.4.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Spišský Hrušov"f1b27_Výzva na predloženie CP_zlepšenie bez. CP v obci Spišský Hrušov final.pdff1b27_Vykaz_vymer_fax (1).xlsxf1b27_Návrh na plnenie kritérií.pdff1b27_Zmluva o dielo.pdf
23.04.2021ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ od 1.5.2021 do 15.5.2021586cd_1. žiadosť do mš 2021.docx586cd_1. Zápis MŠ 2021-2022.pdf
20.04.2021Zápis detí do MŠ89ab4_Oznam Zápis detí do materských škôl sa uskutoční od 1 (1).pdf
7.4.2021Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obcec135c_Dodatok č. 9 k VZN č. 2_2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce.pdf
7.4.2021VZN č. 1_2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce0ddb3_VZN č. 1_2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
25.3.2021Pozvánka na zasadnutie ObZ83917_Pozvánka OZ.pdf
25.03.2021Prerušenie distribúcie elektriny 1. apríla 2021 od 9:00 h do 11:30 hcc153_VSD-prerušenie distribúcie elektriny.pdfcc153_
16.3.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Multifunkčné ihrisko v obci Spišský Hrušov"4f1x7_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdfa07df_Výzva na predloženie CP_Multifunkčné ihrisko v obci Spišský Hrušov.pdfa07df_Príloha č. 1_Zadanie.xlsa07df_Príloha č. 2 _Návrh zmluvy o dielo.pdfa07df_Príloha č. 3_Návrh na plnenie kritérií.pdf
12.3.2021Návrh Rozpočtu obce 2021-20235d7ee_Návrh - Rozpočet 2021-2023.pdf
4.3.2021Upozornenie PZ5dea1_upozornenie OR PZ.pdf
24.02.2021Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020 pre odpadovú vodu5f1ee_URSO_-_štandardy_kvality_za_rok_2020.pdf
24.02.2021Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho a platenia poplatku za rok 20205ea03_Prehlásenie_obce-výp._úrovne_vytr._KO_-_Sp._Hrušov 2020.pdf
24.02.2021Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nim za r. 2020a4b6a_Ohlásene o vzniku odpadu a nakladaní s ním 2020.pdf
18.2.2021Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje stavebné povolenie podľa §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)d5348_Verejná vyhláška.pdf
08.02.2021Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov medzi obcou Spišský Hrušov a KSKcff10_Zámer zámeny pzemkov.pdf
4.2.2021Pozvánka na zasadnutie ObZ509b3_Pozvánka OZ.pdf
1.2.2021Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka9c935_oznámenie o vzdaní sa mandátu.pdf
22.1.2021Oznam o prerušení prevádzky MŠ a ŠJ50baf_MŠ oznam_2212021.pdf
21.1.2021Prerušenie distribúcie elektriny_časť Lenkava34ca4_eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny.pdf
21.1.2021SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA - základné informácie7ec89_SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA.pdf
19.1.2021Oznam o prerušení distribúcie elektriny45f55_eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny-1.pdf
19.1.2021Oznam o prerušení distribúcie elektrinye5651_eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny-2.pdf
15.1.2021OZNAM6fa73_oznam MŠ.pdf
14.01.2021Verejná vyhláška11673_verejná vyhláška.pdf
12.1.2021OZNAMa6397_Oznam zmena úrad. hodín.pdf
11.1.2021Pozvánka na zasadnutie ObZ38a3e_Pozvánka OZ.pdf
8.1.2021Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca5931c_Voľné pracovné miesto MAT.pdf
7.1.2021Oznám o preuršení prevádzky MŠ a ŠJd9d29_prerušenie prevádzky mš 4.1.2021.pdf
7.1.2021Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníkaa8f13_oznámenie.pdf
23.12.2020Oznam o zmene termínu zvozu KO13761_Oznam_o_zmene_temíniu_zvozu_KO.pdf
23.12.2020 Úradné hodiny počas Vianočných sviatkov 2020f1776_Oznamy_-_úradné_hodiny.pdf
22.12.2020Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 30.12.20208b3bc_Pozvánka OZ_pdf.pdf
1.12.2020Návrh Dodatku č. 9 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov05512_Dodatok č.9 k VZN č.2-2013 mzdyMŠŠJŠKD Návrh.pdf
1.12.2020Návrh Rozpočtu obce 2021-2023e04f5_Návrh Rozpocet 21-23.pdf
30.11.2020Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Spišský Hrušovae587_Návrh_VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Hrušov.pdf
30.11.2020Návrh VZN o o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady596b5_Návrh_VZN_-_miestne_dane_a_m._poplatky.pdf
22.9.2020Oznámenie - UPOznámenie- UP.pdf
14.9.2020Verejná vyhláškaVerejná vyhláška_0.pdf
3.8.2020Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - tlačová správaSčítanie obyvateľov domov a bytov - tlačová správa.pdf
15.6.2020Spišských 333 EXTREME 2020Spišských 333 EXTREME - Tlačová správa-1.pdf
22.6.2020Upozornenie a výzva na odstránenie a orez stromovorez stromov info.pdf
20.3.2020COVID-19_infografikaCovid_infografika_byCukru.pdf
OZNAM | Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že po zvážení všetkých okolností súvisiach s dodržiavaním epidemiologicko - hygienických opatrení v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, berúc do úvahy ochranu seniorov ako najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov z pohľadu komplikácií pri tomto ochorení sme po zasadnutí Krízového štábu obce prijali rozhodnutie, že prevádzku materskej školy a školskej jedálne v mesiaci jún neobnovíme. Ďakujeme, že sa správate zodpovedne. Spolu to zvládneme.
4.2020Oznámenie o strategickomdokumente_Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027OznamenieOStrategickomDokumente_Maj2020.pdf
19.5.2020Návrh Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2019Návrh Záverečného účtu obce Spišský Hrušov rok 2019.pdf
Vzdelávanie detí s NKS_oznámenie pre rodičovLet NKS_13_5_2020-1.pdf
18.5.2020eurobus_oznámenie S účinnosťou od pondelka 18. mája 2020 bude na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja v prímestskej autobusovej doprave odvolaný mimoriadny cestovný poriadok a prímestská autobusová doprava bude premávať podľa prázdninového cestovného poriadku (premávajú spoje označené v cestovnom poriadku značkou X, Xbb alebo bez značky). Medzinárodná linka 802818 Košice - Hidasnémeti bude naďalej premávať len po štátnu hranicu podľa aktuálneho cestovného poriadku. Platné cestovné poriadky nájdete cez vyhľadávač spojov na www.cp.sk.
14.5.2020Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaruSNV odvolanie ČZNVP.pdf
30.4.2020Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/21 Riaditeľstvo MŠ Spišský Hrušov oznamuje rodičom, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21 sa budú podávať od 30.4.2020 do 31.5.2020 s tým, že: - podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ bude prebiehať elektronickou formou /vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu/. Vyplnenú žiadosť zašlite emailom ako prílohu na adresu: mshrusov@centrum.sk a riaditeľka MŠ Vám zašle elektronicky odpoveď, že Vašu žiadosť eviduje. Zároveň upozorňujeme, že potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára sa momentálne nebude vyžadovať /vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu/. Prosíme rodičov, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára doručili v papierovej podobe riaditeľke MŠ dodatočne v čase od 24.8. do 27.8.2020. Až po doručení potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa obdržia rodičia písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ. V prípade otázok kontaktujte riaditeľku MŠ na t.č.0905 244 514.iadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.pdf
30.4.2020OZNAM VSD o plánovanom prerušení distribúcie elektriny | Oznamujeme občanom, že dňa 26.05.2020, v čase od 12:20 do 15:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci Spišský Hrušov, č. d. 223-229, 231-249, 343, 345, 347, 349, 351, 352,356, 368. Za porozumenie ďakujeme.eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny.pdf
20.4.2020Usmernenie hlavného hygienika SR - siedma aktualizáciaUsmernenie hlavného hygienika SR_siedma_aktualizácia.pdf
20.4.2020OZNAM_kontajner na veľkoobjemový odpadoznam kontajner.pdf
OZNAM_pomoc dôchodcom _objednanie potravín a donáška domovoznam dôchodcovia.pdf
19.4.2020OZNAM_poštaoznam.pdf
4.4.2020Štátna karanténaUVZ_opatrenie_04042020.pdf
10.4.202013.4.2020OZNAM_zastavenie prímestskej dopravy počas Veľkonočných sviatkov_od 10.4.-13.4.2020Oznam zastavenie premávky cez Veľkú noc.pdf
Leták Korona spomalme_korona_virus-1-2.jpgLeták Korona spomalme_korona_virus-1-2.jpg
Spomaľme koronavírus!lovek v ohrození.pdf
SENIORI, SME TU PRE VÁSseniori.pdf
Ponuka práce_Work Service 2020Work Service 2020_ponuka práce.pdf
26.3.2020Rozhodnutie_Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRRozhodnutie MŠVVŠ.pdf
28.3.2020OZNAM - Urbárska spoločnosť v Spišskom Hrušove oznamuje, že Valná hromada plánovaná na 28.3.2020 sa z dôvodu šírenia koronavírusu prekladá na neurčito.
COVID 19_AKO SA SPRÁVAŤOsoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19.pdf
COVID 19_AKO SA SPRÁVAŤCOVID 19 _Čo robiť_ak ste chorý.pdf
COVID 19_AKO SA SPRÁVAŤPomoc sebe a druhým COVID-19.pdf
COVID 19_AKO SA SPRÁVAŤ10 odporúčaní keď ste doma COVID-19-2.pdf
26.3.2020OZNAM - zrušenie spojovOznam-zrušenie-spojov-DZ-SNV-1.pdf
20.3.2020opatrenia obce 1opatrenia obce.pdf
17.3.2020Zámer prevodu majetku podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138_1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.Zámer prevodu majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138_1991 Zb. o majetku obcí.pdf
17.3.2020Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf
16.3.2020Zmena a doplnenie opatrenia HH SRZmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03-1.pdf
15.3.2020Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzokopatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok.PDF
20.2.2020Dodatok č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský HrušovDodatok č. 8.pdf
13.2.202015.3.2020VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obceVZN 1_2020.pdf
16.3.2020OZNAM - stránkové dni OÚIMG_20200315_0001.pdf
12.3.2020Režimové opatrenia HH SRRežimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia-1.pdf
Koronavírus - všeobecné preventívne infomácieKoronavírus Všeobecné preventívne informácie.pdf
13.3.2020COVID 19 nariadenieCOVID 19 nariadenie.pdf
12.3.2020Rozhodnutie HH SR karanténa_12032020rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020.pdf
Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SRVyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.pdf
9.3.2020Rozhodnutie - hromadné podujatia - verejná vyhláškaRozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf
9.3.2020Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláškaRozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf
OZNAM FARSKÉHO ÚRADU v Spišskom HrušoveOZNAM FARSKÉHO ÚRADU v Spišskom Hrušove.pdf
9.3.2020Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténeUsmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf
KORONAVÍRUS - informácieUVZ_NCoV_zdrav-odporuc.pdf
KORONAVÍRUS - informácieUVZ_NCoV_cestov-odporuc.pdf
KORONAVÍRUS - informácieUsmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf
KORONAVÍRUS - informácieOtázky a odpovede.pdf
KORONAVÍRUS - informácieKoronavirus_odporucania_EN.pdf
KORONAVÍRUS - informácieKoronavirus_odporucania.pdf
KORONAVÍRUS - informácieKoronavirus_modry_A5.pdf
KORONAVÍRUS - informácieKoronavirus_en.pdf
KORONAVÍRUS - informácieKoronavirus_biely_A5.pdf
2.3.2020Pozvánka na OZPozvánka na OZ.pdf
24.2.2020Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpaduPrehlásenie obce.pdf
24.2.2020URSO Štandardy kvality za rok 2019 odpadová vodaSpišský Hrušov - URSO - Štandardy kvality za rok 2019.pdf
20.2.2020Návrh - Dodatok č.8 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadeniaDodatok č.8 k VZN č.2-2013 mzdyMŠŠJŠKD Návrh.pdf
13.2.2020Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠNávrh VZN č. o určení miesta a času zápisu.pdf
12.12.2019Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022Schválený rozpočet 2020-2022_0.pdf
19.11.2019Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušovzápisnica z vyhodnotenia.pdf
26.11.2019Návrh Rozpočtu na roky 2020 - 2022Návrh - Rozpočet na roky 2020-2022.pdf
19.11.2019Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský HrušovNávrh kúpnej zmluvy_0.pdf
19.11.2019Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský HrušovVýkaz výmer_0.pdf
19.11.2019Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský HrušovVýzva na predkladanie ponúk - ihrisko pri MŠ.pdf
13.11.2019Oznámenie o zrušení VO - Detské ihrisko pri MŠ Spišský HrušovOznámenie o zrušení VO.pdf
PHSR_Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský HrušovPHaSR Spissky Hrusov_2014.pdf
Zverejnenie zámeru obce Spišský Hrušov - realizácia projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivostiinformácia_web.pdf
28.10.2019Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský HrušovNávrh kúpnej zmluvy.pdf
28.10.2019Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský HrušovVýkaz výmer.pdf
28.10.2019Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský HrušovDetské ihrisko pri MŠ - Výzva na predkladanie ponúk.pdf
18.9.2019Verejná vyhláškaVerejná vyhláška.pdf
3.9.2019Smernica č. 3/2019 o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovSmernica SH.pdf
9.9.2019Oznámenie - otvorenie prevádzky MŠotvorenie prevádzky MŠ.pdf
23.8.2019VZN č.1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniachVZN č. 1-2019 o určení výšky fin. prísp. v škol. a šk.zar_..pdf
21.8.2019Verejná vyhláškaimg_0003.pdf
26.7.2019Zámer obce prenajať majetokZámer obce.pdf
5.6.2019Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2018Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2018_0.pdf
29.5.2019Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.pol. 2019Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.polrok 2019.pdf
25.5.2019Zápisnica OVK o výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Spišský HrušovZápisnica OVK o výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Spišský Hrušov (2).pdf
30.3.2019Zápisnica OVK z 2.kola voľby prezidenta SR v obci Spišský HrušovZápisnica OVK 2.kola voľby prezidenta SR.pdf
21.3.2019Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov na r. 2019-2021Schválený rozpočet na r.2019-2021.pdf
26.3.2019Dodatok č. 7 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadeniaDodatok č.7 k VZN č. 22013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a šk. zariadenia.pdf
21.3.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2018E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf
21.3.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2018Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do Európskeho parlamentu.pdf
21.3.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2018Informácie žiadosti.pdf
16.3.2019Výsledky volieb prezidenta SR v obci Spišský HrušovVýsledky volieb prezidenta SR v obci Spišský Hrušov.pdf
28.9.2018Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumentyPozvánka.pdf
28.9.2018Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumentyZmluva o spoločenstve - návrh.pdf
28.9.2018Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumentyStanovy pozemkového spoločenstva - návrh.pdf
28.9.2018Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumentynovy zakon o urbároch.pdf
22.2.2019Prehlásenie obcePrehlásenie obce_0.pdf
28.1.2019Usmernenie pri domácom chove ošípanýchtlačivá.pdf
28.1.2019Usmernenie pri domácom chove ošípanýchUsmernenie pri chove ošípaných.pdf
25.2.2019Voľby prezidenta Slovenskej republikyZoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky.pdf
25.2.2019Voľby prezidenta Slovenskej republikyOznámenie e-mailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu.pdf
25.2.2019Voľby prezidenta Slovenskej republikyE-mailová adresa na doručovanie oznámenia.pdf
10.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 10.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy 10.11.2018.pdf
25.6.2018Ambulantná pohotovostná službaAmbulantná pohotovostná služba.pdf
21.5.2018Záverečný účet obce Spišský Hrušov za rok 2017Záverečný účet r.2017.pdf
16.5.2018Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2.polroku 2018IMG k.pdf
2.5.2018Oznamujeme občanom, že platby za daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a stočné za rok 2018 začneme prijímať od 2. mája 2018 a to v stránkové dni, ktorými sú pondelok, streda a piatok. Rozhodnutia nebudeme doručovať, ale si ich prevezmete pri platení na obecnom úrade. Pri platbe na účet je taktiež potrebné prevziať si rozhodnutie na obecnom úrade.
5.2.2018Oznámenie o zmene strategického dokumentuOznámenie o zmene strategického dokumentu_4.pdf
30.11.2017Rozpočet 2018-2020rozpočet 2018-2020.pdf
Vytvorené: 14.09.2021Posledná aktualizácia: 14.09.2021
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac