Dnes je: 16.09.2021 | 11:53
03fa7f2015c89d374a4417a480636e00.png
833944fea55a341bcf704a2485a02f4b.png

Vypracovanie účelového energetického auditu prebudovy

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Spišský Hrušov

Spišský Hrušov 216 

053 63 Spišský Hrušov

Obec Spišský Hrušov bola úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok  v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia.

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území,najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnejmultimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrenísúvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Na realizáciu aktivít projektu bol obci poskytnutý nenávratný finančný príspevok  vo výške

maximálne 9 139,61 EUR.

 

Projekt je realizovaný pod názvom: 

 

Vypracovanie účelového energetického auditu prebudovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálupre zavedenie energetických služieb v obci SpišskýHrušov

 

Stručný popis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu budov vo vlastníctve obce. Súčasťou energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu za účelom identifikácie a návrhu opatrení nazvýšenie energetickej efektívnosti realizovateľných formou Garantovanej energetickej služby.Prípravou energetického auditu bude môcť obec v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné a efektívne z environmentálneho ajekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti týchto budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie životaobčanov celej obce.

 

Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/ASG1

Dátum začatia hlavných aktivít projektu:  07/2021

Dátum ukončenia hlavných aktivít projektu :  07/2022

 

Operačný program : Kvalita životného prostredia

 

Riadiaci orgán : Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

www.siea.sk

 

www.op-kzp.sk

 

OZNAM | 1.12.2020
bude zrušené pevné tel. č. 0534492122 a budú k dispozícii čísla 0911 222 514 a 0911 592 122.


Obecná webová stránka je v príprave a tým dochádza k zmenám v častých časových intervaloch. Ďakujeme za pochopenie.

scitanie-obce
turistika
logo4
tlaciva
mobilnaappka
plagat
banner
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac