Poplatky MŠ a ŠJ

Mesačné poplatky za dochádzku do materskej školy:

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 7 Eur uhradiť do desiateho dňa v mesiaci.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni:

Desiata: 0,28 Eur
Obed: 0,68 Eur
Olovrant: 0,23 Eur
Spolu: 1,19 Eur

Web vytvoril progrup