Vážení občania,
ďakujem všetkým, ktorí má podporili v komunálnych voľbách a dali mi svoj hlas.

Tých, ktorých presvedčili moji neprajníci a závistlivci nepravdivými výrokmi: „nechce otvoriť lekáreň, chce zrušiť lekáreň, chce zrušiť doktora, nechce zobrať deti do MŠ atď.“, čím poškodili moje dobré meno a povesť, úprimne ľutujem. Neverila som, že pár jednotlivcov dokáže klamstvom a špinou zmanipulovať toľko občanov, ktorých nepresvedčili ani reálne výsledky v obci, ale pletky a dnes je celá obec nepríjemne prekvapená.

Hrušovčania,
vážte si vybavenosť našej obce počnúc plneorganizovanou ZŠ, MŠ, lekárom, vodovodom, kanalizáciou, plynofikáciou, opráv všetkých obecných budov, vrátane MŠ, na ktorú som dokázala vybaviť financie (543 000 €) a tým budú všetky obecné budovy opravené. Obec žije kultúrne, športovo aj duchovne.

Prestaňte si navzájom závidieť a nenávidieť, žite v láske!

Všetko dobré
Elena Franková

PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY

PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V SPIŠSKOM HRUŠOVE NA ŠKOLSKÝ  ROK 2018/2019:

V zmysle štatútu rady školy sa uskutoènia štyri stretnutia RŠ. Pod¾a aktuálnej potreby sa èlenovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.
    
Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z èl. III. štatútu rady školy pri MŠ Spišský Hrušov a pod¾a konkrétnych podmienok školy budú zaradené ïalšie aktuálne otázky.

I. stretnutie  -  September:
1. Otvorenie
2. Vo¾ba predsedu, podpredsedu RŠ, zapisovate¾a
3. Schválenie štatútu RŠ
4. Schválenie zasadaní RŠ na školský rok 2018/2019
5. Aktuálne problémy školy
6. Návrhy, pripomienky, diskusia
7. Záver

II. stretnutie – Október:
1. Otvorenie
2. Správa o výchovno – vzdelávacej èinnosti
3. Oboznámenie s plánom práce na školský rok 2018/2019
4. Inventarizácia majetku MŠ
5. Správa o výsledkoch hospodárenia MŠ
6. Súèasná situácia týkajúca sa realizácie projektu rekonštrukcie MŠ
7. Návrhy, pripomienky, diskusia
8. Záver

III. stretnutie – Február:
1. Otvorenie  
2. Oboznámenie s prebiehajúcimi výchovno-vzdelávacími aktivitami
3. Aktuálny  záujem rodièov o plavecký a lyžiarský výcvik
4. Zhodnotenie spolupráce MŠ s rodièmi a so ZŠ
5. Možnosti zapojenia sa MŠ do rôznych projektov
7.  Návrhy, pripomienky, diskusia
8. Záver

IV. stretnutie – Jún:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie školského roku 2018/2019
3. Príprava zasadnutí a návrh práce RŠ na šk. rok 2019/2020
4. Plánovaná organizácia tried v šk. roka 2019/2020
5. Rekonštrukcia MŠ – momentálna situácia
6. Aktuálne problémy školy
7. Návrhy, pripomienky, diskusia
8. Záver

Ak vznikne potreba mimoriadneho zasadnutia , stretnutie sa uskutoèní mimo plánu.

Schválené na zasadnutí RŠ
Dòa:  12.9.2018

                                                                                            predsedníèka rady školy

Web vytvoril progrup