Materská škola

Zameranie školy:

  • Osobnostne orientovaný prístup
  • Esteticko – umelecké aktivity školy
  • Enviromentálna a zdravotná výchova
  • Celostný rozvoj osobnosti
  • Postupne pripravovať dieťa na celoživotné vzdelávanie

 

 

Špecifiká:

  • Postupná adaptácia detí na kolektívne zariadenie
  • Režim dňa prispôsobený od danej situácie dieťaťa a pedagóga
  • Pestrý edukačný program na každý deň podľa Školského vzdelávacieho

Rozlet detskými očami

  • Realizácia školských aktivít
  • Krúžková činnosť

Počet detí v MŠ:
1.trieda - 18
2.trieda - 23

Web vytvoril progrup