logo

22. 1. 2018

Dodatok č. 2 k VZN č.2/2009 Tlačiť

Návrh dodatku VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Spišský Hrušov dňa: 29.11.2011

Dodatok VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Spišský  Hrušov dňa: 15.12.2011

Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2012

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove v súlade s ustanovením § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    v y d á v a   pre územie obce Spišský Hrušov tento

D O D A T O K    č.   2

 

ktorým sa  mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009

 

 

 

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Spišský Hrušov

VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválené 01.12.2009 sa mení a dopĺňa v

 

II. časti Miestne dane § 8 takto:

§ 8

Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Spišský Hrušov,  ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,

b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,

c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce

(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva .

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky.

d/ trvalé parkovanie motorového vozidla

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m 2 verejného priestranstva

(6) Sadzbu dane za užívanie je :

- poplatok za poskytovanie predajných služieb jednorázovo 4,00 eura paušálne

- poplatok za lunapark a iné atrakcie za deň 8,50 eura paušálne

- poplatok za umiestnenie skládky za m 2 a deň 0,06 eura

- poplatok za trvalé parkovanie motorového vozidla na dobu

dlhšie ako tri mesiace, poplatok na deň 0,13 eura

(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Spišskom Hrušove a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Spišskom Hrušove skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(8) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Spišskom Hrušove,

c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

III. Časti Miestny poplatok v § 12 ods.  (6)  takto:

a/ Správca dane na území obce Spišský Hrušov určuje ročnú sadzbu za osobu 11,00 € , v prepočte 0,0301 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov uvedených v ods. 2 písm. a/,

b/ Správca dane na území obce Spišský Hrušov určuje množstevný zber pre poplatníkov uvedených v ods. 2 písm. b/ a c/. Ročnú sadzbu určuje ako súčin sadzby poplatku za 1 l odpadu a objemu zbernej nádoby a počtu vývozov za kalendárny rok. Podľa typu zbernej nádoby a frekvencie vývozu je ročná sadzba poplatku uvedená v tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1

typ nádoby

frekvencia vývozu

sadzba poplatku

€/l

ročný poplatok

v €

KUKA 110 l

1 x za 2 týždne

0,0136

38,90

BOBR 1100 l

1 x za 1 mesiac

0,0136

179,52

BOBR 1100 l

1 x za 2 týždne

0,0112

320,32

Zberná nádoba KUKA 110 l je plastová nádoba o objeme 110 l a BOBR 1100 l je kovová nádoba o objeme 1100 l.

 

III. časti § 12 ods.7 písm.c/

Právnické osoby a podnikatelia uvedení v ods. 2 písm. b/ a c/ podajú ohlásenie pri vzniku poplatkovej povinnosti na tlačive – Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a podnikateľov (ďalej len „Ohláse- nie“) – príloha č. 1 tohto dodatku do 30 dní po vzniku týchto skutočností. Toto tlačivo je k dispozícii na Obecnom úrade v Spišskom Hrušove.

III. časti § 12 ods. 9

  • Pre poplatníkov uvedených v ods. 2 písm. a/ poplatok vyrubí obec platobným výmerom, v ktorom určí jednotlivé splátky.
  • Pre právnické osoby a podnikateľov uvedených v ods. 2 písm. b/ a c/, ktorí využívajú množstevný zber sa platobný výmer nevydáva. Poplatok je splatný na základe faktúry obce vyhotovenej v súlade s Dohodou o vývoze komunálneho odpadu.

III. časti § 12 ods. 10

1. Správca dane určuje, že  vyrubený poplatok u  poplatníkov uved. v ods. 2 písm. a/ je splatný najneskôr do 30.11. zdaňovacieho obdobia.

2. Pri množstevnom zbere je splatnosť poplatku uvedená na faktúre.

 

 

Záverečné ustanovenia: § 16 ods. 2 znie:

 

Na tomto dodatku č. 1 ku všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský

Hrušov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove a to dňa                                14.12.2012 uznesením č.55/11.

 

 

Záverečné ustanovenia: § 16 ods. 5 znie:

 

Tento dodatok č. 1 ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 o

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

 

 

V Spišskom Hrušove dňa 15.12.2011

 

Elena Franková

starostka obce 

 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapaPre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.