logo

25. 11. 2017
Sadzobník cien 2016 Tlačiť

                                                  Obec Spišský Hrušov  

_________________________________________________________________________________________

V Spišskom Hrušove                                                                                                           dňa 8.7.2016

 

                        SADZOBNÍK CIEN (SLUŽIEB)

                        OBCE  SPIŠSKÝ HRUŠOV

 

                                ( návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka                                                                   

              a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)          

                    aktualizované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove,

                                       dňa 30.6.2016, uznesenie č. 26/16

                                                                                                       

 

 

Položky:                                                                                                      základné sadzby

_______________________________________________________________________

                                                                                                                               EUR 

  1. Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu (správy)

a) pracovný  deň                                                                                               2,00 € /relácia    

b) deň pracovného pokoja                                                                                3,50 € /relácia   

  1. Úsek vodného hospodárstva

 

a) vodné                                                                                                     1,03 €/1m3

b) stočné                                                                                                     1,30 €/1osoba/1mesiac                                 

  1. Prenájom hnuteľných vecí

 

a) poplatok za prenájom konvy                                                                   4,75 €/1 rok

b) prenájom-prepožičanie kuch.zariadenia a inventáru

         - stôl                                                                                                  0,50 €/ks

         - stolička, lavička                                                                               0,20 €/ks

         - taniere, sklo, príbory                                                                        0,02 €/ks

c) traktor                                         

- spotreba pohonných hmôt                                                                 6,00 €/1 motohodina

         - cena práce                                                                                        1,00 €/15 min.

d) pristavenie vlečky                                                                                     

- spotreba pohonných hmôt                                                                 6,00 €/1 motohodina

         - cena práce                                                                                        1,00 €/15 min.

               - stojné                                                                                                 5,00 €

                                                                                                                                                                               

4. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový

  

A. Kultúrny dom

 

  1. kar                                                      50,00 € 
  1. oslava

- prenájom                                          30,00 €/akcia

- voda                                                  4,00 €

- stočné                                                3,00 €

- kom.odpad/TKO                               3,00 €

- upratovanie                                       10,00 €

- čistenie obrusov                                  1,02 € /ks

+ spotreba elektrickej energie a plynu

 

 

  1. svadba                                        občania obce Spišský Hrušov                 cudzí 

 

- prenájom                                          160,00 €/akcia                                    320,00 €/akcia

- voda                                                    7,00 €                                                 7,00 €

- stočné                                                   6,00 €                                                 6,00 €

- kom.odpad/TKO                                  7,00 €                                                 7,00 €

- upratovanie                                        20,00 €                                               20,00 €

- čistenie obrusov                                   1,02 € /ks                                             1,02 €/ks

+ spotreba elektrickej energie a plynu                                              + spotreba elektrickej energie a plynu                                                                                                                               plynu

 

 

  1. diskotéka                                 občania obce Spišský Hrušov                  cudzí 

- prenájom                                          120,00 € /akcia                                   140,00 €/akcia

- voda                                                    7,00 €                                                 7,00 €

- stočné                                                   6,00 €                                                 6,00 €

- kom.odpad/TKO                                  7,00 €                                                 7,00 €

- upratovanie                                        20,00 €                                               20,00 €

- čistenie obrusov                                   1,02 € /ks                                             1,02 €/ks

+ spotreba elektrickej energie a plynu                                              + spotreba elektrickej energie a plynu                                                                                                                               plynu

e) prenájom KD – predajná akcia          80.00 €/máj-september       100,00 €/október-apríl

   

B. Prenájom IHRISKA

 

- prenájom                                          20,00 €/akcia

- voda                                                  4,00 €

- stočné                                                3,00 €

- kom.odpad/TKO                               3,00 €

+ spotreba elektrickej energie a plynu

  

C. Prenájom zasadačky OcÚ                     15,00 €/hod.

 

5. Kopírovacie služby

- jednostranný formát A4                                                   0,10 € / strana 

- obojstranný formát   A4                                                   0,20 € / strana 

- jednostranný formát A 3                                                  0,10 € / strana

- obojstranný formát   A 3                                                  0,20 € / strana

- faxovanie: tuzemsko                                                        0,50 € / strana

                    zahraničie                                                       1,00 € / strana

 

6.Cintorínsky poplatok – údržba cintorína                           1,50 €/dom

 

7. Členské príspevky pre obecnú knižnicu  

    - členský poplatok deti                                             0,70 €

    - členský poplatok dospelí                                       2,00 €

Sankcie za stratu kníh : nahradiť stratenú knihu adekvátnou knihou alebo nahradiť cenu knihy platnej v súčasnosti.

                               

                                        SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

                                                                    § 7

                                         

                                                Spoločné ustanovenia  

( 1 )  Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmy rozpočtu obce Spišský Hrušov.

( 2 )  Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák.                NR SR č. 18 / 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

( 3 )  Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce.

         Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do týchto zásad a tiež do  sadzobníka cien.

(4 )  Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch hodných osobitného zreteľa ( najmä sociálne pomery a pod. ) rozhodnúť aj inak.

        Nesmie však znížiť cenu o viac ako o jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.

( 5 )  Zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Spišský Hrušov je riešené osobitnou zmluvou uzavretou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov.

                                               

                                                                    § 8

 

                                                Záverečné ustanovenia

( 1 )  Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove, dňa     

         30.6.2016.

( 2 )  Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove.

( 3 )  Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 22.7.2016.

( 4 )   Schválením tohto Sadzobníka cien z 30.6.2016 sa ruší Sadzobník cien zo dňa 22.3.2013.

V Spišskom Hrušove dňa 8.6.2016

                                                                                                                      Elena Franková

                                                                                                                       starostka obce

Návrh vyvesený: 15.04.2016

Návrh zvesený:   30.6.2016

Sadzobník vyvesený: 8.6.2016

 

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.