logo

25. 11. 2017

Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 Tlačiť

Návrh dodatku VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Spišský Hrušov dňa: 04.09.2013

 

Dodatok VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Spišský  Hrušov dňa: 23.09.2013

 

Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.11.2013

 

 

            Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a   pre územie obce Spišský Hrušov tento

 

 

 

D O D A T O K    č.   2

 

ktorým sa  mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

na území obce Spišský Hrušov

 

 

 

         VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, schválené 14.08.2008 sa mení v § 2  Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole   t a k t o :

§ 2

Výška mesačného príspevku

za pobyt dieťaťa v materskej škole

  1. Za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  prispieva  zákonný  zástupca  dieťaťa  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  materskej  školy  v súlade  s  §  28  ods. 6  školského  zákona  mesačne: za  jedno  dieťa sumou  7,00 € .

      2.  Príspevok  podľa  ods. 1  sa  v materskej  škole  v súlade  s  § 28  ods. 7  a 8  školského    zákona   neuhrádza  za  dieťa :

                 a)  ktoré  má  jeden  rok  pred  plnením  povinnej  školskej  dochádzky

                 b)  ak  zákonný  zástupca  žiaka  o to  písomne  požiada  riaditeľa  školy  a predloží   mu  doklad   o  tom,  že  je  poberateľom  dávky  v hmotnej  núdzi  a príspevkov k dávke  v hmotnej  núdzi

                 c)  ktoré  má   prerušenú   dochádzku   do   materskej   školy   na   viac  ako  30  po   sebe   nasledujúcich   kalendárnych   dní  z   dôvodu  choroby  alebo   rodinných dôvodov  preukázateľným  spôsobom

                 d)  ktoré   nedochádzalo  do   materskej   školy  v  čase  školských   prázdnin  alebo     bola  prerušená  prevádzka  materskej   školy   alebo  bola  prerušená  prevádzka    materskej     školy    zapríčinená     zriaďovateľom     alebo    inými    závažnými dôvodmi.  V  týchto   prípadoch   uhrádza    zákonný   zástupca   pomernú   časť určeného  príspevku.

  1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza  v hotovosti priamo do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

V Spišskom Hrušove dňa 04.08.2013

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 Uznesením č. 65/13 zo dňa 20.09.2013.        

 

Vyvesené: 23.09.2013

Zvesené:    .....................

                                          Elena Franková

                                                                                 starostka obce

 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapaPre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.