logo

24. 9. 2017

Oznamy Tlačiť

 

Pozvánka na OZ

 

VZN č.1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov - návrh

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Spišský Hrušov je: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

 

Zámer obce Spišský Hrušov predať nehnuteľný majetok  

 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na 2. polrok 2017

                                                      

Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2016 

 

 

15994482 670213039805945 1302416471362631308 o

 Národné informačné centrum Slovenskej republiky /NiS SR/ každý rok hodnotí

všetky obce ( 2926) v rámci finančnej politiky a hospodárenia s majetkom obce. 

Naša obe

c Spišský Hrušov za r. 2015 a 2016 bola vyhodnotená ako jedna z 30,28 % obci, kde

 

vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj, za čo nám bola udelená Pečať rozvoja

obcí a miest.

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet Obce Spišský Hrušov na roky 2017 - 2019

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na obdobie 1. polroku 2017

 

Dodatok č.5 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a ŠZ

 

Návrh rozpočtu Obce Spišský Hrušov na roky 2017 - 2019

 

Informátor Obce Spišský Hrušov 2

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ v Spišskom Hrušove

  

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadoma,drobným stavebným odpadom a objemným odpadom 

 

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na 2.pol.2015 

 

Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2015

 

Sadzobník cien / služieb Obce Spišský Hrušov

 

VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

 Výsledky volieb do NR SR dňa 5.3.2016 v Spišskom Hrušove 

 

  VZN č.1/2016 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci

     

 Obec Spišský Hrušov navštívil vo štrvrtok 21.1.2016 prezident SR, pán Andrej Kiska. 

 Hlavu štátu sme privítali pred zrekonštruovanou budovou Kaštieľa o 15.15 hod. Po niekoľkominútovom vystúpení FS Brižečky a detí z MŠ sa návšteva prezidenta presunula za dvere zasadacej miestnosti, kde prebiehalo rokovanie prezidenta s predstaviteľmi obce a podnikateľskej sféry.

 

     DSCN0859-800    návšteva prezidenta-800                                            

     viac foto tu - Fotogaléria

 

                                                                                                

  Komplexná rekonštrukcia Kaštieľa v Spišskom Hrušove - klikni tu

       

  Dňa 7.11.2015 sa v našej obci konalo slávnostné odovzdanie hasičského vozidla  a

  protipovodňového vozíka, nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru, podpredsedom vlády

  a ministrom vnútra SR JUDr. Róbertom Kaliňákom.

 

   ben6430-800

 

 

Kalendár zvozu KO a separovaného odpadu na rok 2016

    

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na 1.polrok 2016

 

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

Schválený rozpočet na roky 2016-2018

             

Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrušov č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zaiadenia

 

Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

Smernica č.2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

Záverečný účet obce Spišský Hrušov za r.2014

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo ropVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka eú

Rekonštrukcia Kaštieľa - Od marca do októbra r.2015 budú prebiehať stavebné práce na rekonštrukcii Kaštieľa, ktoré sú spolufinancované z NFP, z prostriedkov EÚ a ŠR.

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na II.pol. 2015

 

VZN č.3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

VZN č.2/2015 o určení mesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školkej dochádzky v základnej škole,ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

Dodatok č.2 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a šk. zariadenia

 

Rozpočet na roky 2015-2017

 

VZN č.1/2015 - Zmeny a doplnky č.1/2013 ÚPN

 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 15.11.2014 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme, že folklórna skupina Brizečky funguje pod vedením novej vedúcej

folklórnej skupiny: Ing. Andrey Šutyovej, v prípade spolupráce kontaktujete sa:

tel.č. 0915 297 778,

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

=================================================================

 

Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2014-2016

 

Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

 

____________________________________________________________________________

ÚZEMNÝ PLÁN obce SPIŠSKÝ HRUŠOV - po prerokovaní


  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody  v čase jej nedostatkua o spôsobe náhradného zásobovania pistnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk.zariadenia

 

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Spišský Hrušov

 

Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2013-2015

 

 

 


 

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo eu download
 
Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 Tlačiť

Návrh dodatku VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Spišský Hrušov dňa: 04.09.2013

 

Dodatok VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Spišský  Hrušov dňa: 23.09.2013

 

Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.11.2013

 

 

            Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a   pre územie obce Spišský Hrušov tento

 

 

 

D O D A T O K    č.   2

 

ktorým sa  mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

na území obce Spišský Hrušov

 

 

 

         VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, schválené 14.08.2008 sa mení v § 2  Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole   t a k t o :

§ 2

Výška mesačného príspevku

za pobyt dieťaťa v materskej škole

  1. Za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  prispieva  zákonný  zástupca  dieťaťa  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  materskej  školy  v súlade  s  §  28  ods. 6  školského  zákona  mesačne: za  jedno  dieťa sumou  7,00 € .

      2.  Príspevok  podľa  ods. 1  sa  v materskej  škole  v súlade  s  § 28  ods. 7  a 8  školského    zákona   neuhrádza  za  dieťa :

                 a)  ktoré  má  jeden  rok  pred  plnením  povinnej  školskej  dochádzky

                 b)  ak  zákonný  zástupca  žiaka  o to  písomne  požiada  riaditeľa  školy  a predloží   mu  doklad   o  tom,  že  je  poberateľom  dávky  v hmotnej  núdzi  a príspevkov k dávke  v hmotnej  núdzi

                 c)  ktoré  má   prerušenú   dochádzku   do   materskej   školy   na   viac  ako  30  po   sebe   nasledujúcich   kalendárnych   dní  z   dôvodu  choroby  alebo   rodinných dôvodov  preukázateľným  spôsobom

                 d)  ktoré   nedochádzalo  do   materskej   školy  v  čase  školských   prázdnin  alebo     bola  prerušená  prevádzka  materskej   školy   alebo  bola  prerušená  prevádzka    materskej     školy    zapríčinená     zriaďovateľom     alebo    inými    závažnými dôvodmi.  V  týchto   prípadoch   uhrádza    zákonný   zástupca   pomernú   časť určeného  príspevku.

  1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza  v hotovosti priamo do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

V Spišskom Hrušove dňa 04.08.2013

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 Uznesením č. 65/13 zo dňa 20.09.2013.        

 

Vyvesené: 23.09.2013

Zvesené:    .....................

                                          Elena Franková

                                                                                 starostka obce

 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapaPre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.