logo

22. 1. 2018

Oznamy Tlačiť

 

 

Rozpočet na roky 2018 - 2020

 

Dodatok č.6, ktorým sa dopĺňa VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia 

 

VZN č.2/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Spišský Hrušov

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na 1. polrok 2018

 

Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja v Spišskom Hrušove 4.11.2017

 

VZN č.1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na 2. polrok 2017

                                                      

Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2016 

 

 

15994482 670213039805945 1302416471362631308 o

 Národné informačné centrum Slovenskej republiky /NiS SR/ každý rok hodnotí

všetky obce ( 2926) v rámci finančnej politiky a hospodárenia s majetkom obce. 

Naša obe

c Spišský Hrušov za r. 2015 a 2016 bola vyhodnotená ako jedna z 30,28 % obci, kde

 

vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj, za čo nám bola udelená Pečať rozvoja

obcí a miest.

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet Obce Spišský Hrušov na roky 2017 - 2019

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na obdobie 1. polroku 2017

 

Dodatok č.5 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a ŠZ

 

Návrh rozpočtu Obce Spišský Hrušov na roky 2017 - 2019

 

Informátor Obce Spišský Hrušov 2

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ v Spišskom Hrušove

  

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadoma,drobným stavebným odpadom a objemným odpadom 

 

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na 2.pol.2015 

 

Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2015

 

Sadzobník cien / služieb Obce Spišský Hrušov

 

VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

 Výsledky volieb do NR SR dňa 5.3.2016 v Spišskom Hrušove 

 

  VZN č.1/2016 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci

     

 Obec Spišský Hrušov navštívil vo štrvrtok 21.1.2016 prezident SR, pán Andrej Kiska. 

 Hlavu štátu sme privítali pred zrekonštruovanou budovou Kaštieľa o 15.15 hod. Po niekoľkominútovom vystúpení FS Brižečky a detí z MŠ sa návšteva prezidenta presunula za dvere zasadacej miestnosti, kde prebiehalo rokovanie prezidenta s predstaviteľmi obce a podnikateľskej sféry.

 

     DSCN0859-800    návšteva prezidenta-800                                            

     viac foto tu - Fotogaléria

 

                                                                                                

  Komplexná rekonštrukcia Kaštieľa v Spišskom Hrušove - klikni tu

       

  Dňa 7.11.2015 sa v našej obci konalo slávnostné odovzdanie hasičského vozidla  a

  protipovodňového vozíka, nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru, podpredsedom vlády

  a ministrom vnútra SR JUDr. Róbertom Kaliňákom.

 

   ben6430-800

 

 

Kalendár zvozu KO a separovaného odpadu na rok 2016

    

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na 1.polrok 2016

 

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

Schválený rozpočet na roky 2016-2018

             

Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrušov č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zaiadenia

 

Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

Smernica č.2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

Záverečný účet obce Spišský Hrušov za r.2014

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo ropVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka eú

Rekonštrukcia Kaštieľa - Od marca do októbra r.2015 budú prebiehať stavebné práce na rekonštrukcii Kaštieľa, ktoré sú spolufinancované z NFP, z prostriedkov EÚ a ŠR.

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na II.pol. 2015

 

VZN č.3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

VZN č.2/2015 o určení mesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školkej dochádzky v základnej škole,ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

Dodatok č.2 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a šk. zariadenia

 

Rozpočet na roky 2015-2017

 

VZN č.1/2015 - Zmeny a doplnky č.1/2013 ÚPN

 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 15.11.2014 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme, že folklórna skupina Brizečky funguje pod vedením novej vedúcej

folklórnej skupiny: Ing. Andrey Šutyovej, v prípade spolupráce kontaktujete sa:

tel.č. 0915 297 778,

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

=================================================================

 

Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2014-2016

 

Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

 

____________________________________________________________________________

ÚZEMNÝ PLÁN obce SPIŠSKÝ HRUŠOV - po prerokovaní


  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody  v čase jej nedostatkua o spôsobe náhradného zásobovania pistnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk.zariadenia

 

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Spišský Hrušov

 

Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2013-2015

 

 

 


 

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo eu download
 
Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 Tlačiť

Návrh dodatku VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Spišský Hrušov dňa: 04.09.2013

 

Dodatok VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Spišský  Hrušov dňa: 23.09.2013

 

Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.11.2013

 

 

            Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a   pre územie obce Spišský Hrušov tento

 

 

 

D O D A T O K    č.   2

 

ktorým sa  mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

na území obce Spišský Hrušov

 

 

 

         VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, schválené 14.08.2008 sa mení v § 2  Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole   t a k t o :

§ 2

Výška mesačného príspevku

za pobyt dieťaťa v materskej škole

  1. Za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  prispieva  zákonný  zástupca  dieťaťa  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  materskej  školy  v súlade  s  §  28  ods. 6  školského  zákona  mesačne: za  jedno  dieťa sumou  7,00 € .

      2.  Príspevok  podľa  ods. 1  sa  v materskej  škole  v súlade  s  § 28  ods. 7  a 8  školského    zákona   neuhrádza  za  dieťa :

                 a)  ktoré  má  jeden  rok  pred  plnením  povinnej  školskej  dochádzky

                 b)  ak  zákonný  zástupca  žiaka  o to  písomne  požiada  riaditeľa  školy  a predloží   mu  doklad   o  tom,  že  je  poberateľom  dávky  v hmotnej  núdzi  a príspevkov k dávke  v hmotnej  núdzi

                 c)  ktoré  má   prerušenú   dochádzku   do   materskej   školy   na   viac  ako  30  po   sebe   nasledujúcich   kalendárnych   dní  z   dôvodu  choroby  alebo   rodinných dôvodov  preukázateľným  spôsobom

                 d)  ktoré   nedochádzalo  do   materskej   školy  v  čase  školských   prázdnin  alebo     bola  prerušená  prevádzka  materskej   školy   alebo  bola  prerušená  prevádzka    materskej     školy    zapríčinená     zriaďovateľom     alebo    inými    závažnými dôvodmi.  V  týchto   prípadoch   uhrádza    zákonný   zástupca   pomernú   časť určeného  príspevku.

  1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza  v hotovosti priamo do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

V Spišskom Hrušove dňa 04.08.2013

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 Uznesením č. 65/13 zo dňa 20.09.2013.        

 

Vyvesené: 23.09.2013

Zvesené:    .....................

                                          Elena Franková

                                                                                 starostka obce

 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapaPre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.